timelapse/(Mnemosyne) - Sasha Mukhamedov, Jan Zerer